STATUT

 
Gminny Ludowy Klub Sportowy ,,Zawisza”

 

Rozdział I

 

Nazwa, teren działania, charakter prawny

 

 § 1

 Stowarzyszenie nosi nazwę  Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” w skrócie: GLKS „Zawisza”  i zwany jest w dalszej części statutu „Klubem”

 § 2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Rzgów.
 2. Siedziba GLKS „Zawisza” mieści się w Rzgowie.

 § 3

Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej o celach nie zarobkowych, działający zgodnie z ustawą o Sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

 § 4

 Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego

 § 5

 Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Zarząd Klubu.

 § 6

 Klub może posiadać i używać własnych pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział II.

 

Cel i środki działania

 §7

Celem Klubu jest:

 1. rozwijanie różnych form kultury fizycznej,
 2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,
 3. integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania,
 4. prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej oraz sportu.

 § 8

 1. Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
  a) organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych,
  b) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
  c) uczestnictwo w imprezach sportowych,
  d) upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych,
  e) organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,
  f) organizowanie i uczestnictwo w zlotach, festynach, turniejach, konkursach oraz  innych masowych imprezach w sferze kultury fizycznej,
  g) organizację i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych,
  h) wspieranie i promocja lokalnej przedsiębiorczości,
  i) podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

 2. Klub może prowadzić działalność odpłatną. O zakresie działalności decydować będzie uchwała Zarządu. Zakres działalności odpłatnej musi być rodzajowo różny od działalności gospodarczej opisanej w paragrafie 8 punkt 4.

 3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony będzie na działalność statutową Klubu.

 4. Działalność gospodarcza będzie prowadzona w zakresie:
  a) 93.12.Z Działalność klubów sportowych
  b) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
  c) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  d) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
  e) 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
  f) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  g) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  h) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  i) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  j) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
  k) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  l) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  ł) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
  m) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  n) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  o) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
  p) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  r) 81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  s) 89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  t) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  u) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
  w) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

 

Rozdział III

 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 § 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zawodników;
 2. członków zwyczajnych;
 3. członków wspierających;
 4. członków honorowych

  § 10

 Członkami zawodnikami Klubu są osoby, które złożą pisemną deklarację oraz uiszczać będą składkę członkowską zawodniczą obowiązującą w danym roku kalendarzowym. Osoby małoletnie muszą posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych.

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację, zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu oraz będą uiszczać składkę członkowską zwyczajną.
 2. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną, finansową lub doradczą dla Klubu.
 3. Przyjęcie przez Zarząd w poczet członków Klubu następuje w ciągu 30 dni od złożenia deklaracji, w przypadku odrzucenia przez Zarząd kandydatury członka, ma on prawo do złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków Klubu. Od decyzji Walnego Zebrania nie przysługuje odwołanie.
 4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju sportu, w szczególności w dyscyplinach realizowanych Klub. Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu. - Szczególnym wyróżnieniem wśród członków Klubu jest tytuł „Honorowego Prezesa”, który na wniosek Zarządu Klubu może być nadany przez Walne Zebranie Klubu.

 § 11

 1. Członkowie zawodnicy Klubu mają prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu, które są do nich adresowane.

 2. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym.

 3. Członkowie wspierający Klubu mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.

 4. Wszyscy członkowie Klubu mają prawo do:
  a) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
  b) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub;
  c) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu;
  d) korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.

 § 12

 1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
a) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu;
b) dbać o sprzęt i urządzenia Klubu
c) brać czynny udział w działalności Klubu;
d) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu;

2. Do obowiązków członków zawodników Klubu należy regularne opłacanie składek członkowskich i godne reprezentowanie barw Klubu.

3. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.

  § 13

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  b) skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego paragrafu
  c) rozwiązania Klubu.

 2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić, jeżeli członek:
  a) nie spełnia wymagań statutowych,
  b) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
  c) działa na szkodę Klubu,
  d) członek zawodnik nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku lub zalega z płatnością składek przez sześć miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.
  e) członek zwyczajny nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku lub zalega z płatnością składek przez trzy miesiące i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.

 3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

 Rozdział IV.

Władze Klubu oraz ich organizacja

 § 14

 1. Władzami Klubu są :
  a) Walne Zebranie Członków ,
  b) Zarząd
  c) Komisja Rewizyjna

 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

 4. Zarządowi Klubu i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokooptowania do swego grona członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej w przypadku rezygnacji w liczbie nieprzekraczającej 1/3 osób Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 5. Dokooptowanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi być zatwierdzone przez najbliższe Walne Zebranie. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zebranie winno się dokonać wyborów uzupełniających

 § 15

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu;
  b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
  c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  d) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
  e) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
  f) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku;
  g) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.
  h) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości i majątku Klubu

 § 16

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków- Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jednak nie później jak do dnia 30 czerwca każdego roku, chyba że na skutek wystąpienia siły wyższej okaże się to niemożliwe.  W takiej sytuacji konieczne jest zwołanie Zebrania w możliwie najbliższym terminie.

 2. Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd :
  a) z własnej inicjatywy;
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na wniosek 1/4 liczby członków Klubu.

  1. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków , o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

  2. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie lub drogą elektroniczną lub poprzez wiadomość tekstową o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.

  3. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

 § 17

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
  a) w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków;
  b) w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany
  w zawiadomieniu.

 

 1. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.

 § 18

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

W skład Zarządu wchodzą:

- Prezes

- Wiceprezes do spraw organizacyjnych

- Wiceprezes do spraw sportowych

- Sekretarz

- Skarbnik

- Członkowie

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

 2. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Członków . Jeśli Walne Zebranie Członków postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż pięć osób określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 4. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę.

 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub Sekretarza.

 6. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

 § 19

 1. Do kompetencji Zarządu należy :
  a) kierowanie działalnością Klubu,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  c) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
  d) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
  e) składanie sprawozdań z działalności Klubu,
  f) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania;
  g) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
  h) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
  i) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych
  j) przyznawanie nagród i wyróżnień dla członków klubu

 § 20

 1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.

 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

 § 21

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
a) kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania ,
b) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
c) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
d) składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,
e) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 § 22

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  a) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania;
  b) ustania członkostwa w Klubie;
  c) zrzeczenia się udziału w tych organach;
  d) odwołania przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V.

Majątek i fundusze

 § 23

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten przeznaczony jest do realizacji celów statutowych.
 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
  a) składek członkowskich,
  b) darowizn, zapisów i spadków,
  c) grantów, dotacji, subwencji
  d) loterii fantowych, zbiórek publicznych
  e) majątku Klubu,
  f) ofiarności publicznej,
  g) działalności statutowej odpłatnej,
  h) działalności gospodarczej,
  i) oraz innych źródeł.

 § 24

Klub nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.

 § 25

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 2. Do zawierania umów z Członkami Zarządu upoważniony jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

 § 26

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
 3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.

Nie masz uprawnień do dodawania komentarzy