STATUT GMINNEGO LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „ZAWISZA” W RZGOWIE

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” w Rzgowie w skrócie: GLKS „Zawisza” w Rzgowie.

§ 2

Terenem działania GLKS „Zawisza” jest obszar gminy Rzgów.

§ 3

Siedziba GLKS „Zawisza” w Rzgowie mieści się przy ulicy Tuszyńskiej 56.

§ 4

GLKS „Zawisza” w Rzgowie jest Stowarzyszeniem, działa zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej, posiada osobowość prawną z własnym statutem oraz pracą społeczną członków klubu.

§ 5

Klub może być członkiem Polskich Związków Sportowych w tym Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych oraz innych związków i stowarzyszeń o charakterze społeczno-sportowym po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Zarząd Klubu.

§ 6

1.       GLKS „Zawisza” w Rzgowie używa godła, pieczęci, posiada odznakę organizacyjną.

2.       Godłem Klubu jest Czarny Rycerz na czerwonym tle, z biało-niebieską tarczą.

3.       Odznaka organizacyjna opracowana jest na podstawie godła.

4.       Klub używa pieczęci okrągłej o treści: Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” w Rzgowie.

5.       Klub używa pieczęci nagłówkowej – podłużnej o brzmieniu: Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” 95-030 Rzgów, ul. Tuszyńska 56, tel. 214-14-74.

Rozdział II

Cel i środki działania.

§ 7

Celem działania Klubu jest rozwój i popularyzacja sportu oraz podnoszenie jego poziomu.

§ 8

GLKS „Zawisza” w Rzgowie realizuje swoje cele przez:

1.       Prowadzenie sekcji sportowych.

2.       Organizowanie zawodów i imprez sportowych.

3.       Sprawowanie nadzoru nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego wśród zawodników i działaczy Klubu.

4.       Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków, zawodników, trenerów i działaczy społecznych statutu Klubu, przepisów dotyczących uprawiania sportu ustalonymi przez Polskie Związki Sportowe, a także kontroli nad prawidłowym wykonywaniem szkolenia w Klubie.

5.       Prowadzenie statystyki sportowej sekcji działających w Klubie.

6.       Inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów innej działalności zmierzającej do realizacji swych statutowych celów i zadań.

7.       Czynny udział w imprezach i zawodach sportowych organizowanych przez powołane do tego organizacje.

8.       Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony będzie na działalność statutową Klubu.

Rozdział III

Członkowie GLKS „Zawisza” w Rzgowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Klub zrzesza:     1. Członków zwyczajnych

                               2. Członków wspierających

                               3. Członków honorowych

Dowodem członkostwa jest legitymacja klubowa.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie o ile:

1.       Złoży do Zarządu Klubu pisemną deklarację.

2.       Zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

3.       Wpłaci wpisowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zgłosiła akces do klubu i wyraża chęć moralnego i materialnego popierania działalności.

§ 12

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju sportu, w szczególności w dyscyplinach realizowanych przez GLKS „Zawisza”

- Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu.

- Szczególnym wyróżnieniem wśród członków Klubu jest tytuł „Honorowego Prezesa”, który na wniosek Zarządu Klubu może być nadany przez Walne Zebranie Klubu.

§ 13

1.       Osoby niepełnoletnie, spełniające warunki podane w § 12 posiadające zgodę rodziców lub opiekunów prawnych mogą być członkami zwyczajnymi Klubu.

2.       Niepełnoletni członek Klubu nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, jak też nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałami.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:

1.       Wybierać i być wybieranym do władz Klubu.

2.       Uczestniczyć w zebraniach Klubu i jego sekcji.

3.       Nosić znaczek klubowy

4.       Poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu.

5.       Korzystać z urządzeń klubowych i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu Klubu.

6.       Reprezentować barwy Klubu na zawodach i imprezach sportowych.

§ 15

Członkowie wspierający mają prawo do:

1.       Noszenia znaczka klubowego

2.       Korzystania z urządzeń klubowych w granicach regulaminów oraz uchwał Zarządu

3.       Korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznawanych im przez Zarząd

4.       Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, jak też nie biorą udziału w głosowaniu nad uchwałami.

§ 16

Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:

1.       Branie czynnego udziału w pracach Klubu.

2.       Podporządkowanie się postanowieniom statutu Klubu, regulaminom i uchwałom Zarządu.

3.       Regularne opłacanie składek członkowskich.

4.       Dbanie o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego i etycznego.

5.       Ochrona własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa.

6.       Godne reprezentowanie barw Klubu.

§ 17

Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

1.       Śmierci.

2.       Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu.

3.       Wykluczenie z Klubu decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku:

a) Działania na szkodę Klubu

b) Nieprzestrzegania postanowień statutu i regulaminów

 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z Klubu przysługuje prawo do odwołania się Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu

 

4.       Skreślenie z listy członków z powodu nie płacenia składek przez okres 3 miesięcy

5.       Rozwiązanie Klubu

6.       Zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów ustalonych przez władze związków sportowych w przedmiocie zmian klubowych przez zawodników.

 

Zwolnienie, o którym mowa, może być udzielone po uregulowaniu zobowiązań przyjętych wobec Klubu. Od odmowy udzielenia zwolnienia członek ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia powiadomienia.

Rozdział IV

Władze GLKS „Zawisza” w Rzgowie.

§ 18

Władzami Klubu są:

1.       Walne Zebranie Członków

2.       Zarząd Klubu

3.       Komisja rewizyjna

§ 19

Kadencja władz Klubu trwa cztery lata i ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 20

Najwyższą władzą GLKS „Zawisza” w Rzgowie jest Walne Zebranie Członków.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.       Przyjmowanie sprawozdań od Zarządu oraz ocena jego pracy za dany okres sprawozdawczy

2.       Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

3.       Podejmowanie uchwał w sprawie kierunków i programu działania oraz planów finansowych (budżetów)

4.       Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5.       Uchwalenie Statutu i jego zmian

6.       Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości i majątku Klubu

7.       Podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu

8.       Nadanie tytułu Honorowego Prezesa i Honorowego Członka Klubu

9.       Podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych przez władze Klubu

10.   Nabywanie i zbywanie mienia.

§ 22

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

Do ważności Walnego Zebrania w drugim terminie potrzebna jest obecność przynajmniej 1/3 liczby członków Klubu.

§ 23

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

Uchwały podane niżej wymagają większości 2/3 głosów obecnych na WZC:

1.       Nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego lub godności Prezesa Honorowego Klubu.

2.       Zmiana w statucie Klubu

3.       Likwidacja Klubu.

§ 24

1.       Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbywa się raz na 4 lata.

2.       Zebranie sprawozdawcze odbywa się raz w roku.

3.       Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane na skutek:

a) Uchwały Zarządu Klubu podjętej większością 2/3 głosów

b) Wniosku Komisji Rewizyjnej

c) Wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

4.       Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5.       O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

§ 25

Prawo zgłaszania wniosków na Walne Zebranie mają członkowie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

§ 26

Zarząd jest władzą wykonawczą Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 27

Zarząd GLKS „Zawisza” w Rzgowie składa się z 5-7 osób wybranych na Walnym Zebraniu spośród członków Klubu. O liczbie osób w Zarządzie decyduje każdorazowo Walne Zebranie na mocy podjętej uchwały.

1.       Skład Zarządu:

- Prezes

- Wiceprezes do spraw organizacyjnych

- Wiceprezes do spraw sportowych

- Sekretarz

- Skarbnik

- Członkowie

2.       Zarząd Klubu konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

3.       Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

4.       Zakres działania, organizacja oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

1.       Reprezentowanie Klubu na zewnątrz

2.       Realizowanie wytycznych i zaleceń rozwoju sportu w Klubie, wynikających z uchwał Walnego Zebrania Członków.

3.       Ustalenie regulaminów

4.       Opracowanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych

5.       Kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu oraz zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Klubu w ramach zatwierdzonego budżetu.

6.       Zwoływanie Walnych Zebrań.

7.       Przyjmowanie, zatwierdzanie oraz wykluczenie członków Klubu.

8.       Zarząd Klubu jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek o przyjęcie kandydata w poczet członków Klubu lub jego rezygnacji w terminie 1 miesiąca.

9.       Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

§ 29

Zarządowi Klubu przysługuje prawo dokooptowania do swego grona członków Zarządu w przypadku rezygnacji w liczbie nieprzekraczającej 1/3 osób Zarządu.

Dokooptowanie członków Zarządu musi być zatwierdzone przez najbliższe Walne Zebranie. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zebranie winno się dokonać wyborów uzupełniających.

§ 30

1.       W przypadku naruszenia postanowień statutu, uchwał władz oraz regulaminów i przepisów obowiązujących w Polskich Związkach Sportowych – Zarządowi przysługuje prawo nakładania na członków klubu kar upomnienia i nagany.

2.       Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.

3.       Tryb postepowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny GLKS „Zawisza” w Rzgowie.

Rozdział V

§ 31

Sekcje Klubu:

1.       Sekcja jest jednostką organizacyjną Klubu tworzoną w celu organizacji zadań statutowych.

2.       Działalnością sekcji kierują kierownicy powołani przez Zarząd Klubu.

Rozdział VI

§ 32

Nagrody

Za aktywny udział w realizacji zadań mogą być przyznawane przez Zarząd wyróżnienia, premie, nagrody, nagrody finansowe.

Rozdział VII

Komisja rewizyjna

§ 33

1.       Komisja Rewizyjna składa się: z 3 osób w tym przewodniczącego i 2 członków i jest wybierana przez Walne Zebranie Członków.

2.       Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej 2 razy w roku kontrole statutową i finansowo-gospodarczą Klubu.

3.       Komisja ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli żądaniem wyjaśnień oraz usunięcie nieprawidłowości.

4.       Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych jednostek organizacyjnych Klubu z głosem doradczym.

5.       Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Klubu.

6.       Komisja Rewizyjna ma prawo do inicjowania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Klubu.

Rozdział VIII

Majątek i fundusze GLKS „Zawisza” w Rzgowie

§ 34

1.       Majątek GLKS „Zawisza” w Rzgowie stanowią: nieruchomości i fundusze.

2.       Fundusze GLKS „Zawisza” składają się:

a) Z wpisowego

b) Ze składek członkowskich

c) Z wpływów z zawodów i imprez organizowanych przez Klub

d) Dotacji, darowizn, dochodów z działalności gospodarczej, w tym z wydawnictw zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami.

3.       Stan majątkowy Klubu podlega bieżącej rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 35

1.       Do obciążenia majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd Klubu.

2.       Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób Prezesa i urzędującego członka Zarządu Klubu.

§ 36

Zasady gospodarki finansowej GLKS „Zawisza” określa Zarząd Klubu przestrzegając w tym zakresie obowiązujących przepisów.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 37

Uchwała o rozwiązaniu GLKS „Zawisza” określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.

§ 38

Statut niniejszy został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków GLKS „Zawisza” w Rzgowie w dniu 11.02.2003 r.

 

 

 


Nie masz uprawnień do dodawania komentarzy