Walne Zebranie na wczorajszym spotkaniu sprawozdawczym za rok 2015 przyznało absolutorium Zarządowi Klubu.

Jednogłośnie zostały również podjęte uchwały o przyjęciu przedstawionych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych przedstawionych przez Zarząd oraz sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej.